نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه مقدار مبیع به عنوان وصف موردِ شرط قرار گرفته باشد و مبیع کمتر از آن مقدار درآید، مشروط¬له حق فسخ معامله را دارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه مقدار مبیع به عنوان وصف موردِ شرط قرار گرفته باشد و مبیع کمتر از آن مقدار درآید، مشروط­له حق فسخ معامله را دارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه مقدار مبیع به عنوان وصف موردِ شرط قرار گرفته باشد و مبیع کمتر از آن مقدار درآید، مشروط­له حق فسخ معامله را دارد.