نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه معامله فسخ شود، فروشنده متعهد به رد ثمن است و ذمه او در او در قبال استرداد ثمن مشغول می¬شود و پس از آن، ثمن دین در مقابل خریدار محسوب می¬شود؛ بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه معامله فسخ شود، فروشنده متعهد به رد ثمن است و ذمه او در او در قبال استرداد ثمن مشغول می­شود و پس از آن، ثمن دین در مقابل خریدار محسوب می­شود؛ بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه معامله فسخ شود، فروشنده متعهد به رد ثمن است و ذمه او در او در قبال استرداد ثمن مشغول می­شود و پس از آن، ثمن دین در مقابل خریدار محسوب می­شود؛ بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.