نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه متهم قبل از فروش مال به غیر، اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله و عودت دادن چک تضمین معامله بو خریدار انجام داده باشد، با وجود اینکه فسخ معامله باید در محکمه صالح صورت گیرد، زایل کننده رکن روانی جرم می¬باشد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه متهم قبل از فروش مال به غیر، اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله و عودت دادن چک تضمین معامله بو خریدار انجام داده باشد، با وجود اینکه فسخ معامله باید در محکمه  صالح صورت گیرد، زایل کننده رکن روانی جرم می­باشد.

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه متهم قبل از فروش مال به غیر، اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله و عودت دادن چک تضمین معامله بو خریدار انجام داده باشد، با وجود اینکه فسخ معامله باید در محکمه  صالح صورت گیرد، زایل کننده رکن روانی جرم می­باشد.