نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست، زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چراکه به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می¬گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره¬برداری خواهد شد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست، زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چراکه به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می­گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره­برداری خواهد شد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست، زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چراکه به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می­گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره­برداری خواهد شد.