نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه علت برگشت چک عدم مطابقت تاریخ ذکر شده در آن باشد در حالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی¬توان استنکاف از انجام تعهدات دانست، زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی¬شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه علت برگشت چک عدم مطابقت تاریخ ذکر شده در آن باشد در حالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی­توان استنکاف از انجام تعهدات دانست، زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی­شود.

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه علت برگشت چک عدم مطابقت تاریخ ذکر شده در آن باشد در حالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی­توان استنکاف از انجام تعهدات دانست، زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی­شود.