نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیارِ شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد و صرفاً بر اساس خیارِ شرط عقد را فسخ نماید، وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی به جهت تخلف موجبات فسخ را فراهم کند ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیارِ شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد و صرفاً بر اساس خیارِ شرط عقد را فسخ نماید، وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی به جهت تخلف موجبات فسخ را فراهم کند ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیارِ شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد و صرفاً بر اساس خیارِ شرط عقد را فسخ نماید، وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی به جهت تخلف موجبات فسخ را فراهم کند ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.