نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود، باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست، زیرا اولاً عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد، ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم¬الوفا نبودن قراردادهای بی¬نام است. ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم، قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می¬سازد. ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه¬ای تفسیر شود که قرارداد صحیح دانسته شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود، باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست، زیرا اولاً عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد، ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم­الوفا نبودن قراردادهای بی­نام است. ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم، قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می­سازد. ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه­ای تفسیر شود که قرارداد صحیح دانسته شود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود، باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست، زیرا اولاً عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد، ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم­الوفا نبودن قراردادهای بی­نام است. ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم، قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می­سازد. ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه­ای تفسیر شود که قرارداد صحیح دانسته شود.