نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم¬علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم ¬له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم­علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم ­له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم­علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم ­له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.