نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد، به تبع آن شرط داوری نیز از بین می¬رود؛ بنابراین موجبی برای رجوع طرفینِ شرط داوری به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد، به تبع آن شرط داوری نیز از بین می¬رود؛ بنابراین موجبی برای رجوع طرفینِ شرط داوری به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد، به تبع آن شرط داوری نیز از بین می¬رود؛ بنابراین موجبی برای رجوع طرفینِ شرط داوری به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.