نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط¬له می¬شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط­له می­شود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط­له می­شود.