نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – مطالبه ثمن از سوی فروشنده در صورت داشتن حق فسخ، به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می¬برد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

مطالبه ثمن از سوی فروشنده در صورت داشتن حق فسخ، به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می­برد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

مطالبه ثمن از سوی فروشنده در صورت داشتن حق فسخ، به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می­برد.