نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – مطالبه ثمن معامله فسخ شده منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

مطالبه ثمن معامله فسخ شده منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

مطالبه ثمن معامله فسخ شده منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.