نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – قرارداد تعیین کننده حقوق و تعهدات هریک از طرفین است؛ بنابراین در صورت امتناع هر یک از طرفین، طرف دیگر می-تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

قرارداد تعیین کننده حقوق و تعهدات هریک از طرفین است؛ بنابراین در صورت امتناع هر یک از طرفین، طرف دیگر می­تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بايع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

قرارداد تعیین کننده حقوق و تعهدات هریک از طرفین است؛ بنابراین در صورت امتناع هر یک از طرفین، طرف دیگر می­تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.