نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند؛ بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست قابل رسیدگی و استماع نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند؛ بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست قابل رسیدگی و استماع نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند؛ بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست قابل رسیدگی و استماع نیست.