نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – فسخ معامله¬ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است، وصف مجرمانه آن را زایل نمی¬کند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ معامله ­ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است، وصف مجرمانه آن را زایل نمی­کند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ معامله ­ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است، وصف مجرمانه آن را زایل نمی­کند.