نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – فسخ قرارداد فضولی که مورد تنفیذ اصیل واقع نگردیده ممکن نیست، زیرا فسخ به معنای قطع استمرار قراردادی است که صحیحاً منعقد شده باشد و قرارداد فضولیِ تنفیذ نشده از ابتدا باطل است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ قرارداد فضولی که مورد تنفیذ اصیل واقع نگردیده ممکن نیست، زیرا فسخ به معنای قطع استمرار قراردادی است که صحیحاً منعقد شده باشد و قرارداد فضولیِ تنفیذ نشده از ابتدا باطل است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ قرارداد فضولی که مورد تنفیذ اصیل واقع نگردیده ممکن نیست، زیرا فسخ به معنای قطع استمرار قراردادی است که صحیحاً منعقد شده باشد و قرارداد فضولیِ تنفیذ نشده از ابتدا باطل است.