نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – فسخ عمل حقوقی است که باید توسط ذی¬حق اعمال شود و خواهان نمی¬تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتا می¬تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آن را از دادگاه تقاضا نماید.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ عمل حقوقی است که باید توسط ذی­حق اعمال شود و خواهان نمی­تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتا می­تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آن را از دادگاه تقاضا نماید.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ عمل حقوقی است که باید توسط ذی­حق اعمال شود و خواهان نمی­تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتا می­تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آن را از دادگاه تقاضا نماید.