نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – فسخ عقد عملی است که توسط ذی¬نفعان صورت می¬گیرد و نمی¬توان آن را از دادگاه تقاضا نمود. در نهایت ذی¬نفع می-تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ عقد عملی است که توسط ذی­نفعان صورت می­گیرد و نمی­توان آن را از دادگاه تقاضا نمود. در نهایت ذی­نفع می­تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ عقد عملی است که توسط ذی­نفعان صورت می­گیرد و نمی­توان آن را از دادگاه تقاضا نمود. در نهایت ذی­نفع می­تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.