نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – فسخ ایقاع است، بنابراین اگر شخصی در رابطه¬ای حقوقی حق فسخ دارد، باید خودش رابطه مذکور را فسخ کند و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نام برده تأیید فسخ را از دادگاه بخواهد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ ایقاع است، بنابراین اگر شخصی در رابطه­ای حقوقی حق فسخ دارد، باید خودش رابطه مذکور را فسخ کند و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نام برده تأیید فسخ را از دادگاه بخواهد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ ایقاع است، بنابراین اگر شخصی در رابطه­ای حقوقی حق فسخ دارد، باید خودش رابطه مذکور را فسخ کند و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نام برده تأیید فسخ را از دادگاه بخواهد.