نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشا توسط ذی¬حق دارد؛ به عبارت دیگر، انشای فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشا توسط ذی­حق دارد؛ به عبارت دیگر، انشای فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشا توسط ذی­حق دارد؛ به عبارت دیگر، انشای فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد.