نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – عدم اقامه دعوا از ناحیه برخی از ورثه مانع از پذیرش دعوای سایر وراث درخصوص تأیید فسخ قرارداد نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

عدم اقامه دعوا از ناحیه برخی از ورثه مانع از پذیرش دعوای سایر وراث درخصوص تأیید فسخ قرارداد نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

عدم اقامه دعوا از ناحیه برخی از ورثه مانع از پذیرش دعوای سایر وراث درخصوص تأیید فسخ قرارداد نیست.