نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – طرح دعوای استرداد مبیع مستلزم طرح و اثبات فسخ یا ابطال بیع است؛ لذا چنانچه احراز فسخ یا بطلان عقد موضوع دعوا نباشد، دعوای استرداد قابل استماع نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
طرح دعوای استرداد مبیع مستلزم طرح و اثبات فسخ یا ابطال بیع است؛ لذا چنانچه احراز فسخ یا بطلان عقد موضوع دعوا نباشد، دعوای استرداد قابل استماع نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
طرح دعوای استرداد مبیع مستلزم طرح و اثبات فسخ یا ابطال بیع است؛ لذا چنانچه احراز فسخ یا بطلان عقد موضوع دعوا نباشد، دعوای استرداد قابل استماع نیست.