نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – طرح خواسته¬های تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

طرح خواسته­ های تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

طرح خواسته­ های تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.