نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط¬له حتى در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط¬علیه مسموع نخواهد بود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط­له حتى در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط­علیه مسموع نخواهد بود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط­له حتى در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط­علیه مسموع نخواهد بود.