نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – صرف ادعای فسخ قرارداد مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

صرف ادعای فسخ قرارداد مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

صرف ادعای فسخ قرارداد مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.