نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – شرکت مدنی به دلیل جایز بودن آن، با فوت یکی از طرفین منفسخ می¬گردد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

شرکت مدنی به دلیل جایز بودن آن، با فوت یکی از طرفین منفسخ می­گردد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

شرکت مدنی به دلیل جایز بودن آن، با فوت یکی از طرفین منفسخ می­گردد.