نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می¬شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد، ولی قبلاً چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت، دعوای پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی¬شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می­شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد، ولی قبلاً چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت، دعوای پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی­شود.

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می­شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد، ولی قبلاً چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت، دعوای پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی­شود.