نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.