نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه¬نامه راجع به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می¬باشد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه­نامه راجع به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می­باشد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه­نامه راجع به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می­باشد.