نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – دعوای فسخ معامله مال غیر منقول از مصادیق دعاوی مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مال وقوع غیر منقول است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای فسخ معامله مال غیر منقول از مصادیق دعاوی مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مال وقوع غیر منقول است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای فسخ معامله مال غیر منقول از مصادیق دعاوی مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مال وقوع غیر منقول است.