نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – دعوای تأیید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب می¬شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای تأیید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب می­شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

توضیحات

 

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای تأیید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب می­شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.