نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – دعوای تأیید فسخ توافق¬نامه و دعوای مطالبه قیمت روز ملک وحدت منشأ دارند و باهم قابل طرح هستند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای تأیید فسخ توافق­نامه و دعوای مطالبه قیمت روز ملک وحدت منشأ دارند و باهم قابل طرح هستند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای تأیید فسخ توافق­نامه و دعوای مطالبه قیمت روز ملک وحدت منشأ دارند و باهم قابل طرح هستند.