نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – دعوای کاهش میزان اجاره¬بها به دلیل بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست و به صراحت مواد ۴۸۰ و ۴۷۸ قانون مدنی در این¬گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می¬شود و حق کاهش اجاره¬بها را ندارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای کاهش میزان اجاره­بها به دلیل بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست و به صراحت مواد ۴۸۰ و ۴۷۸ قانون مدنی در این­گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می­شود و حق کاهش اجاره­بها را ندارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای کاهش میزان اجاره­بها به دلیل بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست و به صراحت مواد ۴۸۰ و ۴۷۸ قانون مدنی در این­گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می­شود و حق کاهش اجاره­بها را ندارد.