نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – دعوای فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول در دادگاهی اقامه می¬شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول در دادگاهی اقامه می­شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دعوای فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول در دادگاهی اقامه می­شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.