نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در موضوع فسخ، خواهان باید رأساً اعمال فسخ نماید و سپس مراتب را اعلام کند و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در موضوع فسخ، خواهان باید رأساً اعمال فسخ نماید و سپس مراتب را اعلام کند و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در موضوع فسخ، خواهان باید رأساً اعمال فسخ نماید و سپس مراتب را اعلام کند و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست.