نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی¬شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می¬شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی­شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می­شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.

 

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی­شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می­شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.