نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره¬بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره¬ای به حق فسخ موصوف نشود، به منزله عدول از خیار فسخ است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره­بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره­ای به حق فسخ موصوف نشود، به منزله عدول از خیار فسخ است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره­بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره­ای به حق فسخ موصوف نشود، به منزله عدول از خیار فسخ است.