نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق می¬کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید؛ لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی¬کند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق می¬کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید؛ لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی¬کند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق می¬کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید؛ لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی¬کند.