نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن، دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن، دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن، دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست.