نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خود به خود منفسخ می¬شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خود به خود منفسخ می­شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خود به خود منفسخ می­شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.