نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورت عارض شدن عیب در عین مستأجره، مستأجر فقط حق فسخ قرارداد را دارد و نمی¬تواند تقاضای رفع عیب یا مطالبه خسارت کند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت عارض شدن عیب در عین مستأجره، مستأجر فقط حق فسخ قرارداد را دارد و نمی­تواند تقاضای رفع عیب یا مطالبه خسارت کند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت عارض شدن عیب در عین مستأجره، مستأجر فقط حق فسخ قرارداد را دارد و نمی­تواند تقاضای رفع عیب یا مطالبه خسارت کند.