نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط مورد توافق، عقد منفسخ می¬شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط مورد توافق، عقد منفسخ می­شود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط مورد توافق، عقد منفسخ می­شود.