نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر فسخ مورد معامله دعوای الزام به تنظیم سند، صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر فسخ مورد معامله دعوای الزام به تنظیم سند، صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر فسخ مورد معامله دعوای الزام به تنظیم سند، صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند.