نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی¬گیرد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی­گیرد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی­گیرد.