نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانوناً و طبق موازین شرعیه حاکی از مرتبه¬ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیرمتعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانوناً و طبق موازین شرعیه حاکی از مرتبه­ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیرمتعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانوناً و طبق موازین شرعیه حاکی از مرتبه­ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیرمتعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.