نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورت عدم پیش¬بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا الزام به ایفای تعهدات می¬باشد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت عدم پیش­بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا الزام به ایفای تعهدات می­باشد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورت عدم پیش­بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا الزام به ایفای تعهدات می­باشد.