نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورتی که عین مستأجره مشاع باشد و برخی از شرکا دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را طرح نمایند، دعوای قابلیت استماع را دارد و لزومی به طرح دعوی از ناحیه تمام شرکا نیست.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که عین مستأجره مشاع باشد و برخی از شرکا دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را طرح نمایند، دعوای قابلیت استماع را دارد و لزومی به طرح دعوی از ناحیه تمام شرکا نیست.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که عین مستأجره مشاع باشد و برخی از شرکا دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را طرح نمایند، دعوای قابلیت استماع را دارد و لزومی به طرح دعوی از ناحیه تمام شرکا نیست.