نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورتی که زوج ازدواج سابق خود را از زوجه مخفی نگه داشته باشد، زوجه می¬تواند به دلیل تحقق تدلیس عقد نکاح را فسخ نماید.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که زوج ازدواج سابق خود را از زوجه مخفی نگه داشته باشد، زوجه می­تواند به دلیل تحقق تدليس عقد نکاح را فسخ نماید.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که زوج ازدواج سابق خود را از زوجه مخفی نگه داشته باشد، زوجه می­تواند به دلیل تحقق تدلیس عقد نکاح را فسخ نماید.