نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در صورتی که در مبایعه¬نامه شرط شده باشد که «اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»، مبایعه-نامه باطل و بی¬اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه¬نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که در مبایعه­نامه شرط شده باشد که «اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»، مبایعه­نامه باطل و بی­اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه­نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در صورتی که در مبایعه­نامه شرط شده باشد که «اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»، مبایعه­نامه باطل و بی­اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه­نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.