نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش¬بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست، زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش­بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست، زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد.

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش­بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست، زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد.